LE BUREAU

Président : Christian BERNARD

Vice-Présidents : Christian CHASTAGNER et Christian SELLIER

Secrétaire : Alain MIGLIERINA

Secrétaire adjoint : Joël LECOINTRE

Trésorier : Bruno PELLEGRINI

Trésorier adjoint : Hubert GUILLERMARD

Webmaster

Hubert GUILLERMARD

Page précédente                                   RETOUR                                      Page suivante